อบรมการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ครั้งที่ 3

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม การจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  และเพื่อสามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 31/1/2560 11:08:23