สัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น..หายนะประเทศไทย”

สัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชั่น..หายนะประเทศไทย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ปท.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หัวข้อ “คอร์รัปชั่น...หายนะประเทศไทย” เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านป้องกันและปราบปรามอย่างเต็มสรรพกำลัง และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ประพฤติมิชอบ ทุจริตคอร์รัปชั่น  ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักฯ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 2/2/2560 14:55:56