อบรม Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้แก่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรม Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้แก่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B เพื่อตอบสนองการใช้งานภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ MS Word: เพื่อการจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายราชการ รายงาน และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน MS Excel: การใช้ตารางคำนวณเพื่อจัดการกับข้อมูล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชัน การทำแผนภูมิ การจัดรูปแบบการแสดงผลในตาราง การจัดทำตารางสรุปสาระสำคัญ MS PowerPoint: การเตรียมสไลด์ การใช้ Design สำเร็จรูป การนำเสนอ เอกสารประกอบการนำเสนอ และเทคนิคการนำเสนอ

ข้อมูลเมื่อ : 9/10/2560 12:00:11