การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (สำหรับผู้บริหาร บุคลากร)

 

การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 31 ตุลาคม  2560  (สำหรับผู้บริหาร บุคลากร)

 

สำหรับผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าไอที  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ให้เข้าใจถึงระบบงาน O365   Application ที่สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ Mail, Calendar OneDrive, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Form, Office Mix, Word, Excel, PowerPoint  เพื่อนำไปสู่การร่วมกันกำหนดแนวทางและนโยบายการนำไปใช้ประโยชน์ของส่วนงาน 

ลงทะเบียน --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

กำหนดการ --คลิก--

 

 

สำหรับอาจารย์ บุคลากร  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ให้เข้าใจระบบงาน O365  ในการบริหารจัดการชั้นเรียนภายใต้ Application Teams และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและนักศึกษา อาทิ Office 365 Education, Office Mix, Sway, OneNote ฯลฯ  (อาจารย์สามารถนำ Notebook มาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อลงมือปฏิบัติจริง)

ลงทะเบียน  --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

กำหนดการ --คลิก--

 

 

ข้อมูลเมื่อ : 17/10/2560 16:25:18
 Download File
กำหนดการผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าไอที ดาวน์โหลด
กำหนดการอาจารย์ บุคลากร ดาวน์โหลด