การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (สำหรับนักศึกษา)

 

การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.  (สำหรับนักศึกษา)

 

สำหรับนักศึกษา  จะเป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Imagine Academy, EMS : Enterprise Mobility & Security, Microsoft Azure ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษา สิทธิประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ ซึ่งจะมี Application และโปรแกรมที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ และเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (รับจำนวน 150 คน)

ลงทะเบียน --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

กำหนดการ --คลิก--
 

ข้อมูลเมื่อ : 17/10/2560 16:38:30
 Download File
กำหนดการสำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด