อบรมเรื่อง ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศตามแนวทาง CMU-EdPEx

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศตามแนวทาง CMU-EdPEx ให้กับบุคลากรของสำนักฯ  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวทาง CMU-EdPEx โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในวันที่ 25 ตุลาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 เวลา 09.00-12.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 25/10/2560 14:25:39