จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ การจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ด้วย MS Word ”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ การจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ด้วย MS Word ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ การจัดรูปเล่มเอกสารวิชาการ ,การจัดทำสารบัญอัตโนมัติ  ,การทำ Foot Note ,การใช้สัญลักษณ์ หรือ อักขระพิเศษ ในเอกสาร ,การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และการแทรกรูปภาพ  ,การปรับแต่งรูปภาพด้วย Style และ Effect ,การสร้างตาราง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง การปรับแต่งตารางด้วย Design และ Layout ,การใส่ลายน้ำ (Watermark) และการแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00– 16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 13/7/2560 14:41:27