ให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้ศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน การวางระบบเครือข่าย และการทำงานด้านระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 14/7/2560 16:07:31