การฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กำหนดการฝึกอบรม  การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์  (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 27  พฤษภาคม 2558   รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.   รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันที่ 10   มิถุนายน 2558     รอบที่ 3 เวลา 09.00 – 12.00 น.   รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันที่ 24   มิถุนายน 2558     รอบที่ 5 เวลา 09.00 – 12.00 น.   รอบที่ 6 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

รอบที่ 1  วันที่ 27  พฤษภาคม 2558      เวลา 09.00 – 12.00 น.

       ลงทะเบียน  --- คลิก ---

       ตรวจสอบรายชื่อ   --- คลิก --- 

 

รอบที่ 2   วันที่ 27  พฤษภาคม 2558    เวลา 13.00 – 16.00 น.

       ลงทะเบียน   --- คลิก ---

       ตรวจสอบรายชื่อ    --- คลิก ---

 

 รอบที่ 3   วันที่ 10   มิถุนายน 2558     เวลา 09.00 – 12.00 น.

       ลงทะเบียน    --- คลิก ---

       ตรวจสอบรายชื่อ    --- คลิก ---

 

รอบที่ 4  วันที่ 10   มิถุนายน 2558       เวลา 13.00 – 16.00 น.

       ลงทะเบียน    --- คลิก ---

       ตรวจสอบรายชื่อ    --- คลิก ---


รอบที่ 5  วันที่ 24   มิถุนายน 2558     เวลา 09.00 – 12.00 น.
    
    
ลงทะเบียน    --- คลิก ---

       ตรวจสอบรายชื่อ    --- คลิก ---

 

รอบที่ 6  วันที่ 24   มิถุนายน 2558       เวลา 13.00 – 16.00 น.
    

       ลงทะเบียน    --- คลิก ---

       ตรวจสอบรายชื่อ  --- คลิก ---

 

กำหนดการอบรม  --- คลิก ---

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 053-943827, 053-943811  และ  e-mail : onestop@cmu.ac.th

ข้อมูลเมื่อ : 15/6/2558 11:06:29
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด