แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรบเรื่อง แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 ให้กับบุคลากรของสำนักฯ  เพื่อให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ ทฤษฎีการเกิดเพลิง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก ฯ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ คุณอุดม เบ้าเจริญ และทีมงาน ที่มาให้ความรู้ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 เวลา 09.00-12.00 น. 

ข้อมูลเมื่อ : 9/8/2560 16:10:35