โครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีผู้สูงอายุรุ่นที่ 43

ปัจจุบัน Smart Phone ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำของทุกคนมากขึ้น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญในการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้สูงอายุ เพื่อการใช้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า จึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีผู้สูงอายุขึ้น โดยมีเป้าหมายการอบรมผู้สูงวัยจำนวน 43 รุ่น จำนวนกว่า 2,100 คน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ซึ่งโครงการพัฒนาความรู้ด้านไอทีผู้สูงอายุ รุ่นที่ 43 ได้รับเกียติจากสมาชิกชมรมแทนคุณแผ่นดินเชียงใหม่-ลำพูน จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 10/8/2560 14:46:07