การอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ องค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ องค์การส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการใช้ Infographic เบื้องต้น การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Infographic หลักการออกแบบ Infographic การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และโปรแกรม Photoshop เพื่อออกแบบ Infographic เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่ 7-11 สิงหาคม2560 เวลา 09.00– 16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ : 10/8/2560 14:49:08