เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยระว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยระว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเมื่อ : 21/12/2560 16:45:33