เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท Big Data Agency Co., Ltd.

รอบศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต คณะผุ้บริหาร และบุคลากรสำนัก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และบริหารจัดการโครงการไอที เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใชให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท Big Data Agency Co., Ltd. ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. 

ข้อมูลเมื่อ : 15/1/2561 12:00:22