ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย ระบบ E-Learning และการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทั้งหมด 26 ท่าน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข้อมูลเมื่อ : 8/2/2561 11:07:52