พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มาหวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มาหวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนร่วมทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นให้งสืบต่อไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐสศาตร์ คณะเศรษฐสศาตร์

ข้อมูลเมื่อ : 12/2/2561 16:50:11