การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนการสอนและการบริหาร มหาวิทยาลัย โดยการอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับเกียรติจาก คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการอบรมในวันนี้ถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการสัมมนาให้ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ไอที ให้เข้าใจถึงระบบงาน O365   Application ที่สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ Mail, Calendar OneDrive, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Form, Office Mix, Word, Excel, PowerPoint  เพื่อนำไปสู่การร่วมกันกำหนดแนวทางและนโยบายการนำไปใช้ประโยชน์ของส่วนงาน แล้วช่วงบ่าย สำหรับอาจารย์ บุคลากร เพื่อให้เข้าใจระบบงาน O365  ในการบริหารจัดการชั้นเรียนภายใต้ Application Teams และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและนักศึกษา อาทิ Office 365 Education, Office Mix, Sway, OneNote ฯลฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 200 ท่าน

ข้อมูลเมื่อ : 31/10/2560 16:52:38