การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx   ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ประธานกรรมการ  และคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผศ.วีระพันธ์ จันทร์หอม  ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช และ อ.ดร.นภาพร รีวีระกุล  ร่วมให้ข้อคิดเห็น สะท้อนมุมมองของการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การต่อไป

 

ข้อมูลเมื่อ : 3/11/2560 9:33:06