Northern BIM Seminar & Future of Making Things

จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนพันธกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคการศึกษา ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ได้มีโอกาสร่วมมือกับ Autodesk นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ภายใต้การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง Autodesk กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากร และ นักศึกษา ใช้ซอฟต์แวร์ ของ Autodesk สนับสนุนการศึกษา วิจัย และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงการให้ความรู้ต่าง ๆ จาก Autodesk แก่นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Autodesk และ บริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท CISCO, Lenovo  และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ และ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ร่วมกันให้การสนับสนุน การจัดงาน Northern BIM Seminar & Future of Making Things ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้ง เป็นประโยชน์ต่อบุคคล และ หน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ 

ข้อมูลเมื่อ : 9/11/2560 10:50:44