ให้การต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 จำนวน 20 ท่าน โดยเข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารระบบสนับสนุนการเรียนรู้ การให้บริการสื่อ/การผลิต และแนวทางการจัดทำสื่อดิจิตอล เพื่อให้บริการหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการบริการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพรวมของการนำระบบดังกล่าวเข้าใช้งาน 

ข้อมูลเมื่อ : 27/11/2560 9:54:02