มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ “Digital University Forum” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  “Digital University Forum” ครั้งที่ 5  โดยมี อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ
ที่มาร่วมประชุมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ Digital University Forum เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 5 นี้ นอกจากการหารือภายใต้กรอบความร่วมมือ Digital University Forum อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมฯ  ได้ให้เกียรติแนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัย “Direction of CMU-Smart City Development” และมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายและนำเสนอภาพรวมด้านไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum  เป็นการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนและวางแผนไอทีให้สอดรับกับยุทธ์ศาสตร์ Thailand 4.0 และ Digital Transformation ของรัฐบาล

ข้อมูลเมื่อ : 15/12/2560 14:25:08