ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.-11.00 น. โดยเข้ามาศึกษาดูงานทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบอีเลินนิ่ง การจัดทำสื่อออนไลน์ และห้องตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) และชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี จำนวน 35 คน

ข้อมูลเมื่อ : 19/12/2560 14:50:35