ต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-10.30 น. เพื่อการส่งเริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน และรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดระโยชน์และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

ข้อมูลเมื่อ : 21/12/2560 11:58:58