5 ยุทธศาสตร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอที (Digital Infrastructure)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Digital Administration)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Digital Learning)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทำงาน ตามมาตรฐานสากล (Digital Security and Services Standard)
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ผู้เรียน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Digital Learners & Digital Human Resource)


ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818