ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของหมาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

6 พฤษภาคม 2564 11:54:50

ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของหมาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ - คลิก -


ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของหมาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการผลิตสื่ออนไลน์ Digital & New Medias และค่าบริการอื่นๆของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

6 พฤษภาคม 2564 11:54:48

ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของหมาวิทยาลัย (อัตราค่าบริการผลิตสื่ออนไลน์ Digital & New Medias และค่าบริการอื่นๆของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ - คลิก -


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร

24 มีนาคม 2564 14:17:01

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร เพื่อมาปฏิบัติงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์  (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่งEP020014

15 มีนาคม 2564 16:40:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่งEP020014

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

1 มีนาคม 2564 9:03:54
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด - คลิก

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำหนกประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

25 กุมภาพันธ์ 2564 9:05:31

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำหนกประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 4/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมประตูด้วยอุปกรณ์ไอโอที (IOT) ผ่านสมาร์ทโฟน)

ประกาศการรับเงินรายได้ ค่าอุปกรณ์ IOT - คลิก
หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยเรื่องการประกาศรับเงินรายได้ - คลิก


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

22 กุมภาพันธ์ 2564 14:53:09

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

16 กุมภาพันธ์ 2564 9:13:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

รายละเอียดดังแนบ - คลิก


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2564 16:32:34

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์) ปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.

รายละเอียด - คลิก -
ใบสมัคร -คลิก-


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

22 มกราคม 2564 13:21:19


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่สื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์)

ด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงาน ด้านสื่อดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 19,452 บาท 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (สำเนาหลักฐานลงลายมือชื่อผู้สมัครทุกฉบับ) ได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itsc.cmu.ac.th/ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก -


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818