ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กันยายน 2563 11:17:54


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อ การพัฒนาการเรียนการสาน การจัดทำรายวิชา Mooc โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 16 ท่านประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563 8:43:54


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 โดยทีมวิทยากรจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้การบรรยาย เพื่อนำเสนอเพื่อนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงาน  ระบบความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางการอัปเกรดและเชื่อมต่อกับระบบ CMU-NET 2020 รวมถึงแนวทางการ Redesign Network ของหน่วยงานให้เข้ากับ CMU-NET 2020  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 201  ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection)

28 สิงหาคม 2563 10:12:37

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท โพรเทคซอฟต์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2Q7tH2v


CMU-KM Day ประจำปี 2563

20 สิงหาคม 2563 15:14:01


    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “CMU-KM พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” ขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดทำองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุข มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงนวัตกรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ภายในงานCMU International MOOC (MOOC I) 39,000 Bath Grant.

20 กรกฎาคม 2563 15:00:39

CMU International MOOC (MOOC I)

CMU International MOOC (MOOC I) 39,000 Bath Grant.

CMU instructors are invited to apply for a grant to develop Massive Open Online Course (MOOC)

Application deadline: 30 July 2020.

For more details and submission of project, please visit: https://tlic.cmu.ac.th/mooci-2563/


อบรมบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio

15 กรกฎาคม 2563 10:22:36

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2563 9:49:37

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อกำเนิดจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และและสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

ในปีนี้ สำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม201


ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิโครงการหลวง

15 กรกฎาคม 2563 9:49:34

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับมูลนิธิโครงการหลวง ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document เพื่อการดำเนินงานภายในองค์กร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการรับส่งหนังสือภายใน ภายนอก หรือข้อมูลข่าวสารในองค์กร อย่างเป็นระบบและสามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามสถานะของเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


Power BI Desktop for Analytics

19 มิถุนายน 2563 13:52:56

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Open Data เพื่อการพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วยโปรแกรม Power BI สามารถจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน 


Series: Thai MOOC Online Tour

19 มิถุนายน 2563 9:04:13

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Thai MOOC สัญจรออนไลน์ (ครั้งที่ 3) เพื่อบอกเล่าสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง POST COVID จากแม่ข่าย THAI MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818