Power BI Desktop for Analytics

19 มิถุนายน 2563 13:52:56

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Open Data เพื่อการพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วยโปรแกรม Power BI สามารถจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน 


Series: Thai MOOC Online Tour

19 มิถุนายน 2563 9:04:13

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Thai MOOC สัญจรออนไลน์ (ครั้งที่ 3) เพื่อบอกเล่าสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง POST COVID จากแม่ข่าย THAI MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.


การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12 มิถุนายน 2563 14:08:09

    

    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการประชุมปรึกษาหารือทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน จำเป็นต้องดำเนินการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นศูนย์รวมของการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ 


    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขาการประชุมและผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช.

9 มิถุนายน 2563 15:03:11

มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020  ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช.  


    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 Times Higher Education University Rankings (THE) ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2020 พร้อมกับการประกาศผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020 ผลการประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ปรากฎว่า มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] หรือ Research Disbursement System (RDS) ซึ่งเกณฑ์การตัดสินประเภท Technological Innovation of the Year คือ การสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลดระยะเวลาการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

  รางวัล THE Awards Asia 2020 มีมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 250 ผลงาน ซึ่ง คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย (Shortlisted) จำนวน 80 ผลงาน ประเภทละ 8 ผลงาน รวม 10 ประเภท ประกอบด้วย 1) Outstanding Leadership and Management Team, 2) International Strategy of the Year, 3) Teaching and Learning Strategy of the Year, 4) Outstanding Support for Students, 5) Technological Innovation of the Year, 6) Workplace of the Year, 7) Student Recruitment Campaign of the Year, 8) Excellence and Innovation on the Arts, 9) Regional or Societal Impact Award และ 10) THE Data Points Merit Award โดย THE จะประกาศผลรางวัลชนะเลิศทั้ง 10 ประเภท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 8 ของเอเชียในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) ติดอันดับประเภท International Strategy of the Year ซึ่งส่งได้แสดงผลงานด้านการจัดตั้งโรงเรียน นานาชาติ ได้แก่ King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับโลก เช่น  Carnegie Mellon เป็นต้น  

    สำหรับระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานบริหารงานวิจัย กองคลัง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และธนาคาร UOB ในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินด้วยเทคนิค Virtual Account Number (VAN) หรือบัญชีเสมือน โดยการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ธนาคารผ่านระบบออนไลน์ แบบอัตโนมัติ (Host to Host) ตามรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจาก Human error และทำให้ลดระยะเวลา ของกระบวนการเบิกจ่ายเงินวิจัย ทำให้นักวิจัยได้รับเงินเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของการดำเนินงานใน แต่ละขั้นตอนได้ ซึ่งได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  

    ปัจจุบันได้ใช้ในการเบิกจ่ายทุนวิจัยทุกทุนที่เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย และได้เริ่มใช้กับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในบางแหล่งทุน และจะเริ่มใช้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หารือกับแหล่งทุนแล้ว ทั้งนี้ ระบบ RDS@CMU เคยได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในงาน CMU KM Day ประจำปี 2019 โดยที่ผ่านมาเริ่มมี สถาบันการศึกษาสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานระบบนี้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  

  

 สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (Shortlisted) ได้ที่ THE Awards Asia 2020 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/summits/asiauniversities/2020/awards-asia2020-shortlist/ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

9 มิถุนายน 2563 11:46:13

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตอ้นรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการประชุมทางไกล และการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ดำเนินการต่างๆในการติดต่อ ประสานงาน และงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เยี่ยมชมห้องประชุม และ Studio ภายในสำนักฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 ท่าน 
โครงการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) ประจำปี 2563

8 มิถุนายน 2563 11:36:59


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness)  ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ในวัน• วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting


สัมมนาประจำปี 2563

1 มิถุนายน 2563 14:11:53

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบการบริหารจัดการและดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักฯ ประจำปี 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM


กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่เกี่ยวกับ มช.

1 มิถุนายน 2563 14:06:59

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยว กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่เกี่ยวกับ มช. ผ่าน โปรแกรม Zoom Webinar ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น ผลกระทบของ PDPA ที่มีต่อมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจาก PDPA และ การปรับตัวเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับ PDPA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะร่าง Thailand PDPA Guideline อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา ประธานคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. และ ผศ. ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. เป็นผู้ให้การบรรยาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 190 ท่าน 


CMU IT Fair

1 มิถุนายน 2563 11:16:39

CMU IT Fair 

มหกรรมสินค้า IT ONLINE AT SHOPEE!

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสุดพิเศษ หรือผ่อน 0% (แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัท) 


สามารถเลือกชมสินค้าได้ที่

1.ITSC CORNER Headquarter หน้าสำนักหอสมุด โดย บริษัท นิยมพานิช จำกัด

2.Shopee Chi Chang Computer หรือ Line : @chichang โดยบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ร้าน U-Store By Comseven At CMU อาคารจอดรถ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.Good speed Computer สามารถติดต่อและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Good Speed Computer หรือ App "JD Central"


ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563


10 เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft Teams

21 พฤษภาคม 2563 13:41:25

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันทำให้เราต้องปรับตัวในช่วงวิกฤตเช่นนี้ รวมการปรับใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญในการเพิ่มทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนออนลไน์ สำนักฯ จึงทางจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 190 ท่าน


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818