พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กันยายน 2562 13:42:51

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครอบรอบ 32 ปี ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.


ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

13 กันยายน 2562 14:53:57

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชม Data Center เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.


CMU 21st Century Learning Day 2019

15 สิงหาคม 2562 14:43:07
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในปีการศึกษา  2561  และมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ในโครงการผลิตสื่อในรูปแบบของการสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน รวมทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมนำเสนอบริการและเครื่องมือดิจิทัลที่มีบริการผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ รวมถึงตัวอย่างการเลือกและนำสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงโลกจริงกับบริบทในชั้นเรียน

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6 สิงหาคม 2562 15:15:10

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังกว่า 90 ท่านเอกสารประกอบการอบรม คลิก


อบรม Ez Studio

24 กรกฎาคม 2562 15:29:22

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 


ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

24 กรกฎาคม 2562 15:25:54

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จากโครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้ามาดูงานด้านการให้บริการเครื่องแม่ข่าย (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และเยี่ยมชมสำนักฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรต่อไป


ต้อนรับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2562 16:06:25

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบคอร์สออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Studio และการทำ Ezy Studio ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นถึงแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธฺภาพในการเรียนการสอน และสามารถจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในอนาคต


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 กรกฎาคม 2562 13:36:41

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Studio ของสำนักฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 กรกฎาคม 2562 13:34:57

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Studio ของสำนักฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio

1 กรกฎาคม 2562 13:30:03

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818