การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 กันยายน 2563 16:38:28


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC ให้แก่บุคลากรทั้งสำนักฯ โดยอาจารย์ปริทัศน์  ชัยเจริญวรรณ ในวันที่ 30 กันยายน 2563ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กันยายน 2563 11:17:54


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อ การพัฒนาการเรียนการสาน การจัดทำรายวิชา Mooc โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 16 ท่านประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563 8:43:54


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 โดยทีมวิทยากรจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยากรจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมให้การบรรยาย เพื่อนำเสนอเพื่อนำเสนอภาพรวมของแผนการดำเนินงาน  ระบบความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางการอัปเกรดและเชื่อมต่อกับระบบ CMU-NET 2020 รวมถึงแนวทางการ Redesign Network ของหน่วยงานให้เข้ากับ CMU-NET 2020  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 201  ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection)

28 สิงหาคม 2563 10:12:37

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท โพรเทคซอฟต์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ตามโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย Antivirus (Endpoint Protection) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2Q7tH2v


CMU-KM Day ประจำปี 2563

20 สิงหาคม 2563 15:14:01


    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563 “CMU-KM พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” ขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดทำองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุข มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงนวัตกรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ภายในงานCMU International MOOC (MOOC I) 39,000 Bath Grant.

20 กรกฎาคม 2563 15:00:39

CMU International MOOC (MOOC I)

CMU International MOOC (MOOC I) 39,000 Bath Grant.

CMU instructors are invited to apply for a grant to develop Massive Open Online Course (MOOC)

Application deadline: 30 July 2020.

For more details and submission of project, please visit: https://tlic.cmu.ac.th/mooci-2563/


อบรมบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio

15 กรกฎาคม 2563 10:22:36

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2563 9:49:37

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อกำเนิดจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และและสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

ในปีนี้ สำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม201


ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิโครงการหลวง

15 กรกฎาคม 2563 9:49:34

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับมูลนิธิโครงการหลวง ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document เพื่อการดำเนินงานภายในองค์กร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการรับส่งหนังสือภายใน ภายนอก หรือข้อมูลข่าวสารในองค์กร อย่างเป็นระบบและสามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามสถานะของเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


Power BI Desktop for Analytics

19 มิถุนายน 2563 13:52:56

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Open Data เพื่อการพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วยโปรแกรม Power BI สามารถจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน 


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818