การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)

12 มีนาคม 2563 15:25:03

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย ได้มีกำหนดจัดงานสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)” เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยได้รับ เกียรติจากคุณพรรธน์สักย์ จอมพันธ์ (Senior Programmer) และทีมงาน วิทยากรจาก บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ Software Development Trends และคุณพิชญะ โมริโมโต ตำแหน่ง Lead Penetration Tester จากบริษัทสยามถนัดแฮก (Siam Thanat Hack Company Limited.) ที่มาบรรยายในหัวข้อ Web Application Security พร้อม Workshop Setup and Web Hacking Tools ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)

12 มีนาคม 2563 10:13:17

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) โดยรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 สำนักฯ จึงได้ให้บริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เข้าประเมินภาพรวมของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  (Gap Analysis) และนำผลการประเมินดังกล่าว จัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) โดยการวางแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูล และ ระบบสนับสนุนอื่น ๆ ของศูนย์ข้อมูลกลาง ตามข้อกำหนด  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ในปี พ.ศ. 2562 สำนักฯ ได้ขอรับการตรวจประเมินจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิ์ในการตรวจประเมินมาตรฐาน (Certified Body) จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 โดยมีขอบเขตครอบคลุมศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และ นับถึงปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 กุมภาพันธ์ 2563 10:11:03


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรม Antivirus ตามมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งหารือสรุปแนวทางการดำเนินการโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดพิธี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26 กุมภาพันธ์ 2563 10:08:18


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง New Media Studio เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 กุมภาพันธ์ 2563 10:04:53

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ เยี่ยมชม New Media Studio พร้อมทั้งทดลองบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตสื่อออนไลน์ด้วยตนเองสำหรับคณาจารย์ สนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563มช. ลงนาม บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สาย

29 มกราคม 2563 20:13:47

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคุณวิศรุต พิศาล หัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค - ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563


ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

22 มกราคม 2563 9:43:08


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน Technology transformation พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำ Digital Transformation ภายในองค์กร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐานสากล ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยาย และคุณเบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ เลขานุการสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.ให้การต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

15 มกราคม 2563 16:19:33

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชม New Media Studio  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มกราคม 2563


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

20 ธันวาคม 2562 16:30:42

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบ Data Center และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักศึกษา พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้อง Data Center ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 15

13 ธันวาคม 2562 14:44:01


เครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนและวางแผนไอทีให้สอดรับกับยุทธ์ศาสตร์ พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็น Digital University ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ 

โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม การประชุม CIO Digital University Forum ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดPage: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818