เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานเป็นทีม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม TTN โดยผู้เชี่ยวชาญ ดร.ธีรชัย เชมนะสิริ ประธานกรรมการ บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด

5 มิถุนายน 2561 14:50:41
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานเป็นทีม.pdf
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818