ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2562 14:01:38


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสงผู้ช่วยอธิการบดี และประธานคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และยังมีกิจกรรมการแนะนำการเขียน Content ให้เป็น Audience-Centeredโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ ผู้ช่วยคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 65 หน่วยงานกว่า 120 ท่าน เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ที่จะส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ/หน่วยงาน จนถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818