ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

20 ธันวาคม 2562 16:30:42

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบ Data Center และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักศึกษา พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้อง Data Center ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818