ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)

12 มีนาคม 2563 10:13:17

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) โดยรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 สำนักฯ จึงได้ให้บริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เข้าประเมินภาพรวมของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  (Gap Analysis) และนำผลการประเมินดังกล่าว จัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) โดยการวางแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูล และ ระบบสนับสนุนอื่น ๆ ของศูนย์ข้อมูลกลาง ตามข้อกำหนด  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ในปี พ.ศ. 2562 สำนักฯ ได้ขอรับการตรวจประเมินจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิ์ในการตรวจประเมินมาตรฐาน (Certified Body) จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 โดยมีขอบเขตครอบคลุมศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และ นับถึงปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818