ประกาศขอยกเลิกการจัดค่าย Futuristic Designer นักออกแบบแห่งอนาคต ด้วยโปรแกรม SketchUp

29 กุมภาพันธ์ 2563 15:47:25

เนื่องจากปัจจุบัน เกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่ออัตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงของโรคดังกล่าวที่จะมีผลต่อสุขภาพของเยาวชน จึงขอประกาศยกเลิกการจัดค่าย Futuristic Designer นักออกแบบแห่งอนาคต ด้วยโปรแกรม SketchUp ในระหว่างวันที่ ๒-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว สำนักฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มวงเงินตามที่ได้ชำระ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-6182871, 053-943827 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-

IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818