ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25 เมษายน 2562 16:02:34

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 19 ท่าน ที่เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมสำนักฯ พร้อมดูงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร และ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมเทคโนโลยีดิจิทัลและนิวมีเดีย ให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสร้างประสบการณ์ การจัดการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818