ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 กุมภาพันธ์ 2563 10:11:03


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรม Antivirus ตามมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งหารือสรุปแนวทางการดำเนินการโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดพิธี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818