การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)

12 มีนาคม 2563 15:25:03

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย ได้มีกำหนดจัดงานสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)” เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยได้รับ เกียรติจากคุณพรรธน์สักย์ จอมพันธ์ (Senior Programmer) และทีมงาน วิทยากรจาก บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ Software Development Trends และคุณพิชญะ โมริโมโต ตำแหน่ง Lead Penetration Tester จากบริษัทสยามถนัดแฮก (Siam Thanat Hack Company Limited.) ที่มาบรรยายในหัวข้อ Web Application Security พร้อม Workshop Setup and Web Hacking Tools 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818