ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

13 กันยายน 2562 14:53:57

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชม Data Center เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818