ต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 กรกฎาคม 2562 13:34:57

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Studio ของสำนักฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818