ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

12 ตุลาคม 2561 10:26:37

ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธี e-bidding

Draft Announce.pdf


TOR Air.pdf

ไฟล์แนบ
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818