ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2562

11 มิถุนายน 2562 14:49:51

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาจารย์และเสนอพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818