ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

24 กรกฎาคม 2562 15:25:54

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จากโครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้ามาดูงานด้านการให้บริการเครื่องแม่ข่าย (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และเยี่ยมชมสำนักฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรต่อไป

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818