การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams

15 พฤษภาคม 2563 11:09:55

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มชจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทยจำกัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 

** รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน **

.

10 เทคนิคสอนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

1 เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อม เสริมประสิทธิภาพการเรียน

Learning Environment

2 ผู้เรียน ผู้สอน ร่วมกันจดบันทึก เรียนรู้ร่วมกัน

Collaborative Learning

3 เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Boost Participation and Engagement

4 กระดาน Whiteboard ประกอบการบรรยาย อธิบาย ระดมความคิด

Whiteboard

5 ขานชื่อ สุ่มเรียกชื่อ ผู้เรียน ให้นำเสนอ หรือ ตอบคำถาม

ใช้ช่องทางแชทในการแสดงความคิดเห็น ฝากคำถาม แนบไฟล์

6 แบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนปรึกษางาน แบ่งปันเอกสาร ประชุมกลุ่มย่อย

Break into small group

7 กิจกรรมภาระงาน ลิงค์เอกสาร ลิงค์ชุดแบบฝึกหัด

Off-line activities - Asynchronous Learning

8 สั่งงานเดี่ยว ทำในสมุดบันทึกดิจิทัลส่วนตัว แจกและตรวจงานได้ 

Personal Notebook

9 งานส่งที่มีคะแนนแบบทางการ รายงาน งานนำเสนอ บทความ

Individual Work

10 เพิ่มกิจกรรมสนุก  เข้ามาในชั้นเรียน

Fun Activities


ลงทะเบียน >> https://cmu.to/Hw5IF

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818