อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างธุรกิจจาก Internet of Thing (IoT)

11 มิถุนายน 2562 14:35:28

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ที่มีการพัฒนาและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และ Internet of Thing (IoT) ก็เป็นแนวคิดการนำอินเตอร์เน็ตไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อุปรกรณ์นั้นสามารถรับส่งข้อมูลได้ง่ายด้วยปลายนิ้วมือ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างธุรกิจจาก Internet of Thing (IoT) ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818