ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

1 กันยายน 2563 10:50:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ขอผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด -คลิก-

IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818