ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

10 มีนาคม 2564 14:52:50

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาชีพในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของสำนักฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 55 คน

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818