กิจกรรม ITSC Photo Contest 2016

11 กันยายน 2561 14:05:42


กติกา และเงื่อนไข ในการส่งภาพเข้าประกวด Digital Life Digital University @CMU

 

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการผู้จัดงานตั้งไว้ คือภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยคณะกรรมการผู้จัดงานกำหนดเงื่อนไขของภาพที่จะส่งเข้าประกวดดังนี้

 

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มี IT Account โดยส่งภาพเข้าประกวดผ่าน CMU Mobile App เท่านั้น
 2. รูปแบบไฟล์ที่ส่งอยู่ใน Format jpg หรือ jpeg ความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งไฟล์ภาพได้ตามความเหมาะสม โดยการปรับแสงสี และน้ำหนักภาพ แต่ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่นตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดและต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ โดยกรรมการจะตัดสินจากภาพที่ดีที่สุดซึ่งสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อป(Crop) ภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 9. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการจัดการประกวดโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีสิทธิในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์สูจิบัตรเพื่อแจกจ่ายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยสำนักฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของมหาวิทยาลัยทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบภาพการนำภาพของบุคคลอื่นมาทำซ้ำ หรือเคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทุกกรณี
 10. การตัดสินของคณะกรรมการในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. คณะกรรมการผู้จัดงาน และคณะกรรมการตัดสินการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด


  ตามที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประกวด CMU Photo Contest ผ่าน CMU Mobile Application โดยให้นักศึกษาจัดส่งภาพถ่ายเข้าประกวด และ สิ้นสุดการประกวดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประกวด พร้อมทั้งขอเชิญนักศึกษาเข้ารับรางวัล ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ขอให้แต่งกายชุดนักศึกษา เพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

    

  ผู้ชนะการประกวด CMU Photo Contest ในหัวข้อ Digital Life Digital U. @ CMU

  ได้รับรางวับ Galaxy Note 10.1  จำนวน 1 รางวัล

  นายรุ่งสี่ทิศ เพ็งสวย คณะเทคนิคการแพทย์

   

  รางวัล Popular Likes  
  ได้รับ Flash Drive จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  1.       นายปิติ คำพูล               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  2.      นางสาวจีระภา ดีรักษา   คณะศึกษาศาสตร์

  3.      จิราวัฒน์ วงษ์หล่ำ        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

  4.      ฉวีวรรณ กู้เมือง             คณะมนุษยศาสตร์

  5.      นายณัฐดนัย ชมญาติ    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

   

  รางวัลสุ่มจากผู้กด Like

  ได้รับเสื้อยืด จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  1.       นายสรทรรศน์ บุญเฉลิม           คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  2.      นางสาวดวงหทัย ใจมุข            คณะมนุษยศาสตร์

  3.      นางสาวปัทมา  โพธิกลาง         คณะมนุษยศาสตร์

  4.      นางสาวเอมมิกา สายสุวรรณ์    คณะวิทยาศาสตร์

  5.      นางสาวนฤมล หัสแดง             คณะศึกษาศาสตร์


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818