ประชุมระดมความคิดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

19 ตุลาคม 2561 11:31:06

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สู่การเป็น Global Citizen ซึ่งที่ผ่านมาได้มีคณาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในโครงการ เป็นจำนวนมาก

ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดประชุมระดมความคิดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี เพื่อกำหนดหัวข้อที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของคณาจารย์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-11.00


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818