อบรม CMU DNS

9 พฤศจิกายน 2561 10:33:17

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม CMU DNS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล DNS ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 เพื่อให้บุคลากรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใชงาน Domain Name Server (DNS) ในลักษณะของการให้บริการแบบ Public Cloud จึงทำการพัฒนา DNS Zone ที่เป็น Platform ของ Azure เพื่อให้ส่วนงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี DNS ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สะดวกในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งช่วยลดภาระในการดูแลเรื่อง DNS ที่มีอยู่ในแต่ละส่วนงานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมงานอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 60 ท่าน


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818