CMU 21st Century Learning Day 2019

15 สิงหาคม 2562 14:43:07
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในปีการศึกษา  2561  และมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ในโครงการผลิตสื่อในรูปแบบของการสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน รวมทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมนำเสนอบริการและเครื่องมือดิจิทัลที่มีบริการผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ รวมถึงตัวอย่างการเลือกและนำสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงโลกจริงกับบริบทในชั้นเรียน
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818