พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กันยายน 2562 13:42:51

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครอบรอบ 32 ปี ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818