ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 กรกฎาคม 2563 8:35:51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือกวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ -คลิก-

ไฟล์แนบ
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818