พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

25 มิถุนายน 2562 14:35:04

ขอเชิญผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับฟีงเสียงลูกค้า (VOC) เพื่อปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 ท่าน

รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน QR Cord หรือ http://bit.ly/itsc-voc
ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ - คลิก -


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818